ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN VOOR HET AF-ERKENDE SCHILDERS-, BEHANGERS- EN GLASZETBEDRIJF IN NEDERLAND

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Werkingssfeer
Artikel 3 - Aanbod
Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5 - Verplichtingen van de ondernemer
Artikel 6 - Verplichtingen van de klant 
Artikel 7 - Meer of minderwerk
Artikel 8 - Overmacht
Artikel 9 - Oplevering
Artikel 10 - Betaling in termijnen
Artikel 11 - Eindafrekening 
Artikel 12 - Niet nakoming van de betalingsverplichting
Artikel 13 - Garantie
Artikel 14 - Toepasselijk recht 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Klant: natuurlijk persoon, verenging van eigenaren of bedrijfsmatig rechtspersoon.
 • Ondernemer: Coraline van de Voorde, gevestigd aan de Dorpsweg 106 te Hoogblokland, registreert bij de Kamer van Koophandel onder nummer¬†80401260, die bedrijfsmatig offertes uitbrengt en die de behangers en/ of afwerkings-werkzaamheden uitvoert¬†en daartoe te verwerken producten levert.
 • Werk: het totaal tussen de klant en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en daarin door de ondernemer geleverde materialen.¬†

Artikel 2 - Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen klant en ondernemer. 

Artikel 3 - Aanbod 

1. Het aanbod voor werk wordt per email gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. 

2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst. 

3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. 

4. Het aanbod vermeldt zo precies mogelijk het tijdstip of tijdvak waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk. 

5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvorming- methode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie. 

 • bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;¬†
 • bij de prijsvormingsmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (onder andere uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen;

6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

7. Het aanbod vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de klant, bij voorkeur via e-mail.

Artikel 5 - Verplichtingen van de ondernemer

1. De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale tijden, tenzij anders is overeengekomen.

2. De ondernemer neemt de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. 

3. De ondernemer is verplicht de klant te wijzen op:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond;
 • onjuistheden in de door de¬†klant verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de
  klant ter beschikking zijn gesteld;
 • √©√©n¬†en ander voor zover de ondernemer deze gebreken of onjuistheden kende of redelijkerwijze behoorde te kennen;

4. De ondernemer is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze haar niet is toe te rekenen. 

5. De ondernemer heeft een ZZP aansprakelijkheidsverzekering, eigen risico bedraagt 150,00 euro. 

6. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door een terzake deskundige persoon. 

7. De ondernemer vrijwaart de klant tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen

Artikel 6 - Verplichtingen van de klant 

1. De klant stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

2. De klant zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen, en de voor het werk te verschaffen gegevens.

3. De klant dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/ of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de klant de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de klant de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden. 

5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de klant de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

6. De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld;

Artikel 7 - Meer of minderwerk

1. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.

2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk of elektronisch overeengekomen.

Artikel 8 - Overmacht

1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen tijdelijk onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

2. Wordt de uitvoering van het werk voor √©√©n der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te doen be√ęindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.¬†

Artikel 9 - Oplevering

1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend.

2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de klant heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. 

3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 • wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de¬†klant van de ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
 • wanneer de¬†klant het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Artikel 10 - Betaling in termijnen

1. Partijen kunnen overeenkomen dat de betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de rekening. 

2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichten terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de klant de bevoegdheid de verdere betaling van termijnen  op te schorten.

Artikel 11 - Eindafrekening 

1. Binnen een redelijk termijn na de oplevering dient de ondernemer bij de klant de eindafrekening in. 

2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer of minderwerk. 

3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer of minderwerk opgenomen.

4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer of minderwerk.

5. Indien de ondernemer bij de prijsvormingsmethode regie een richtprijs afgeeft, mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.

6. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen zeven dagen na ontvangst van de rekening.

Artikel 12 - Niet nakoming van de betalingsverplichting

1. Indien de klant niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Is die niet tijdige betaling toegepast vanwege een vermeende klacht of gebrek aan de uitgevoerde werkzaamheden bij oplevering, is de klant slechts gerechtigd het bedrag in te houden betrekking hebbend op het betwiste gedeelte.

2.Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 10 lid 1 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente als gevolg van artikel 6: 119 van het Burgerlijk Wetboek.

3. De ondernemer is na verloop van lid 1 bedoelde termijn van 7 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de klant. 

4. Indien de klant met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 10 in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de klant schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

5. De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 13 - Garantie

De ondernemer biedt 3 maanden garantie na het opleveren van de klus. In het document Garantiebepalingen behangen wordt beschreven welke voorwaarden van toepassing zijn. Dit document wordt verstrekt bij de opdrachtbevestiging. 

Artikel 14 - Toepasselijk recht 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Interesse?

Neem snel contact met ons op via onderstaand formulier, en ik mail of bel je zo snel mogelijk terug!

RICHT JE HUIS IN bij Coraline
 • Webshop woonaccessoires, verlichting & meubels
 • Interieuradvies
 • Behangservice

Lees meer over ons